Rachunek sumienia

Pomoc w dobrym przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania

Modlitwa wstępna
Wszechmogący Panie, miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał zło, któremu uległem i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich słowach i czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Rachunek sumienia
•    Czy do spowiedzi przystępuję ze szczerym pragnieniem nawrócenia i pokuty, a także odnowienia własnego życia oraz pojednania z Bogiem i bliźnimi?
•    Czy wypełniłem przykazania kościelne nakazujące spowiedź przynajmniej raz w roku oraz Komunię świętą w okresie wielkanocnym?
•    Czy w przygotowaniu do spowiedzi świętej solidnie i uczciwie przeprowadzam rachunek sumienia, czy też lekceważę to zadanie?
•    Czy po ostatniej spowiedzi wypełniłem obowiązek zadośćuczynienia i uczciwie naprawiłem wyrządzone krzywdy?
•    Czy miłuję Boga i w Nim pokładam nadzieję, czy raczej marginalizuję i lekceważę Jego działanie w swoim życiu?
•    Czy chcę żyć według Jego przykazań?
•    Czy troszczę się o formację chrześcijańską, słuchając Słowa Bożego i nauczania Kościoła?
•    Czy rzetelnie pogłębiam posiadaną już wiedzę religijną a jednocześnie unikam tego, co przynosi szkodę wierze?
•    A może mam „inne bóstwa”, to jest rzeczy, którym poświęcam więcej uwagi niż Bogu, np. posiadanie władzy i ułuda bogactwa, zabobony, skłonność do różnych form wróżb, horoskopów, bezbożność, ateizm?
•    W jakich sytuacjach, decyzjach i wyborach życiowych przejawia się moja pycha?
•    Czy nie podtrzymuję w sobie uczucia wyniosłości wobec innych?
•    Czy potrafię przyznać się do błędu i przeprosić za wyrządzone zło, krzywdę lub odczucie przykrości?
•    Czy chętnie i gorliwie się modliłem, przynajmniej, rano i wieczorem?
•    Czy moja modlitwa jest pokorną rozmową serca i umysłu z Bogiem, czy tylko stanowi niedbałą i pośpiesznie podejmowaną praktykę?
•    Czy modliłem się w potrzebach Kościoła i świata, według intencji podawanych przez papieża, np. o powołania do służby w Kościele oraz gorliwość w jej pełnieniu dla już powołanych, o świętość rodzin, za dzieła misyjne, o pokój i sprawiedliwość na świecie, za sprawujących władzę, itp.?
•    Czy z pokorą i nadzieją ofiarowałem Bogu swoje cierpienia i radości; czy uciekam się do Niego w pokusach i sprawach trudnych?
•    Czy obrażałem Pana Boga bluźnierstwem, krzywoprzysięstwem albo poprzez wypowiadanie Jego imienia nadaremnie?
•    A imiona Najświętszej Maryi Panny oraz świętych – czy wypowiadam je z należytym szacunkiem, czy też pod wpływem emocji, a nawet w uniesieniu lub gniewie?
•    Czy w niedziele i święta nakazane czynnie uczestniczę w Mszy świętej, czy też jestem tylko biernym i znudzonym obserwatorem sprawowanych obrzędów?
•    W przypadku dolegliwości związanych z zaawansowanym wiekiem lub poważną chorobą, gdy nie mogłem być w kościele, czy z uwagą uczestniczyłem w radiowej lub telewizyjnej transmisji Mszy świętej?
•    Czy świętowałem niedzielę poświęcając swojej rodzinie i bliskim czas i staranie, o które trudno w pozostałe dni tygodnia?
•    Czy przez cierpliwe postępowanie i prawdziwą miłość w swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu przyczyniam się do dobra i radości innych?
•    Czy w niedziele oraz inne dni świąteczne powstrzymywałem się od wykonywania niekoniecznych prac, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej tym dniom, pełnieniu uczynków miłosierdzia oraz koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu?
•    Czy miłuję prawdziwie swoich bliźnich, zwłaszcza tych, z którymi spotykam się codziennie?
•    Czy przez złe słowa lub uczynki, albo lekceważące gesty, byłem dla nich zgorszeniem?
•    Czy nie ulegam pokusie trwałego gniewu, złości, nienawiści oraz żądzy odwetu?
•    Czy będąc rodzicem (babcią/dziadkiem) troszczę się o chrześcijańskie wychowanie dzieci (wnuków) i wspieram ich dobrym przykładem?
•    A może rozpieszczam je bezmyślnie i nie przygotowuję odpowiedzialnie do wyzwań jakie pojawią się w ich przyszłym, dorosłym życiu?
•    Czy nie okazywałem pogardy swoim bliźnim, zwłaszcza osobom w podeszłym wieku, ułomnym, ubogim, uciśnionym, przedstawicielom innych narodowości, wyznawcom innych religii?
•    Czy, mając taką możliwość, dzieliłem się posiadanymi dobrami z osobami biedniejszymi od siebie; czy pomagałem tym, których dotknęło nieszczęście?
•    Czy uczestniczyłem w dziełach apostolstwa i miłosierdzia Kościoła?
•    Czy troszczę się o dobro i pomyślność wspólnoty ludzkiej, w której żyję, czy też skupiam się wyłącznie na sobie?
•    Czy w miarę swoich sił współpracuję nad szerzeniem w społeczeństwie dobrych obyczajów, sprawiedliwości, zgody i miłości?
•    Czy szanowałem dobro społeczne?
•    Czy odpowiedzialnie i sumiennie wypełniam obowiązki obywatelskie?
•    Czy prawowitym władzom okazywałem posłuszeństwo i należny szacunek?
•    Czy w swojej pracy, zwłaszcza w pełnionych funkcjach i obowiązkach z nich wynikających, jestem pokorny, aktywny, solidny, uczciwy, sprawiedliwy, pełniąc służbę społeczną z miłością?
•    Czy szanuję pracę innych ludzi?
•    Czy jako pracodawca dałem bez chciwości i zwłoki słuszną i należną zapłatę osobom, które zatrudniłem?
•    Czy uczciwie i zgodnie z obowiązującym prawem reguluję stosunek pracy poprzez terminowe opłacanie podatków, składek ubezpieczeniowych i innych należności, własnych oraz osób, które zatrudniam?
•    Czy nie przymuszam zatrudnionych osób do niekoniecznej pracy w niedziele i inne dni świąteczne?
•    Czy dotrzymałem obietnic i wypełniłem podjęte zobowiązania?
•    Czy jestem prawdomówny, czy może kłamstwem, plotkami, oszczerstwem, zniesławieniem, bezmyślnym sądem, naruszeniem sekretu wyrządziłem zło innym ludziom?
•    Czy z mojej winy nikt nie stracił życia, poniósł uszczerbku na zdrowiu, bądź stracił dobre imię?
•    Czy doradzałem, spowodowałem wprost lub współdziałałem w przeprowadzeniu aborcji?
•    Czy w sprawach i zagadnieniach tak trudnych jak: procedury in vitro, aborcja czy eutanazja, zachowuję nauczanie Kościoła, czy też ulegam fałszywym opiniom, które współcześnie są tak mocno propagowane?
•    Czy nienawidziłem lub przeklinałem swoich bliźnich albo kłóciłem się z nimi?
•    Czy przestrzegałem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy?
•    Czy kradłem albo pragnąłem w sposób niesłuszny rzeczy materialnych lub dóbr intelektualnych?
•    Czy sprzyjałem korupcji, byłem rozrzutny, i marnotrawny, niedbale lub źle wykonywałem powierzone sobie obowiązki, korzystałem w celach prywatnych z własności przedsiębiorstwa, fałszowałem zeznania podatkowe lub inne ważne dokumenty?
•    Czy korzystałem z bogactw naturalnych, roślinnych i zwierzęcych, zgodnie z wolą Stwórcy czy też swoją bezmyślnością przyczyniałem się do niszczenia środowiska przyrodniczego?
•    Jeśli doznałem krzywdy – czy dla miłości Chrystusa byłem gotowy do przebaczenia, pojednania i pokoju; a może przechowuję nienawiść lub pragnienie zemsty?
•    Czy starałem się pokonywać swoje wady i złe skłonności?
•    Czy ożywia mnie nadzieja życia wiecznego czy też ograniczam się tylko do wymiaru doczesnego swego życia?
•    Czy dbam o zdrowie – swoje oraz innych ludzi będących w moim otoczeniu?
•    Czy nadużywałem napojów alkoholowych, narkotyzowałem się, jestem nałogowym palaczem tytoniu, gram hazardowo albo intensywnie poddaję się wpływom treści pornograficznych?
•    W jaki sposób zachowywałem się będąc nietrzeźwym, zwłaszcza wobec najbliższych mi osób?
•    Czy nie zagrażałem sobie oraz innym ludziom prowadząc samochód lub inne pojazdy będąc nietrzeźwym?
•    Czy pod wypływem pychy i hardości nie wynosiłem się wobec Boga gardząc jednocześnie innymi ludźmi i uważając siebie za lepszego od nich?
•    Jaki użytek robiłem z czasu, sił i wszelkich talentów, które otrzymałem od Boga?
•    Czy posługuję się tymi wszystkimi zdolnościami, aby z dnia na dzień stawać się doskonalszym czy też próżnowałem i byłem leniwy?
•    Czy cierpliwie znosiłem wszelkie życiowe przeciwności, trudy i dolegliwości?
•    Czy swoim cierpieniem „dopełniałem to, czego brakuje cierpieniom Chrystusa”?
•    Jeśli (ciężko) choruję – jak przeżywam ten czas; czy obok niepokoju potrafię też wzbudzić w sobie zaufanie do odwiecznej miłości i mądrości Boga?
•    Czy w dniach i czasach nakazanych ochotnie praktykowałem umartwienie i przestrzegałem przepisów dotyczących postu oraz wstrzemięźliwości?
•    Czy strzegłem zmysłów i swojego ciała w czystości unikając bezwstydu, niegodziwych myśli, nieprzyzwoitych słów lub uczynków?
•    Czy w pożyciu małżeńskim nie kierowałem się egoizmem a jednocześnie uwzględniam mądrość i obiektywne normy wynikające z moralnego nauczania Kościoła?
•    Czy jestem wierny swemu małżonkowi w myślach, słowach i w uczynkach?
•    Czy nie poświęcam zbyt dużej ilości czasu na oglądanie programów telewizyjnych o znikomej wartości, zaniedbując tym samym swoje podstawowe obowiązki?
•    Czy korzystam z Internetu w sposób przyzwoity, z umiarem, nie zaniedbując tworzenia rzeczywistych relacji w życiu osobistym?
•    Czy przez swoją nieprzyzwoitość pobudzałem innych do grzechu?
•    Czy słucham swego sumienia; a może pod wpływem lęku lub obłudy postępowałem wbrew sumieniu?

Modlitwa na zakończenie
Panie Jezu Chryste, uwolnij mnie od moich grzechów. Niech trwa we mnie Twój pokój, abym przynosił owoce miłości, prawdy i sprawiedliwości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
58 0.19577622413635